Array
(
  [0] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Abalone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => abalone
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ABALONE SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => abalone
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Abalone Paua Seashell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => abalone
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ABALONE IN ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => abalone
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Actinolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => actinolite
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE IN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => actinolite
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE (RUSSIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => actinolite
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Adamite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => adamite
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STICHTITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => adamite
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ATLANTISITE (Tasmanite) Stichtite-Serpentine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => adamite
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Aegirine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aegirine
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aegirine
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Agni Manitite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => agni-manitite
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Agua Nueva Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => agua-nueva-agate
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Alabaster
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alabaster
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => scolecite high vibration crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alabaster
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Alexandrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Alexite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ALEXANDRITE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHANGE ALEXANDRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHANGE ALEXANDRITE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => alexandrite (LAB)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => alexandrite
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Almandine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => almandine
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => almandine
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => almandine
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET (MOSUMBIQ)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => almandine
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Amazonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMAZONITE (hope stone)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERUVIAN AMAZONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMAZONITE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => black gold amazonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BOULDER AMAZONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amazonite
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Amber
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amber
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DOMINICAN AMBER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amber
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMBER FROM COLOMBIA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amber
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BALTIC AMBER (POLAND)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amber
        )

    )

  [36] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => amber bone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amber
        )

    )

  [37] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Amethyst
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [38] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [39] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST CLUSTER DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [40] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST CLUSTER SLICE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [41] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [42] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHEVRON AMETHYST
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [43] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST crystal DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [44] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => amethyst cylinder druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [45] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GREEN AMETHYST
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [46] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [47] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => amethyst flower stalactite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [48] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => lavender amethyst
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => amethyst
        )

    )

  [49] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ametrine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ametrine
        )

    )

  [50] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ametrine Rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ametrine
        )

    )

  [51] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETRINE (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ametrine
        )

    )

  [52] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ammolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammolite
        )

    )

  [53] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMMOLITE (canadian)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammolite
        )

    )

  [54] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMMOLITE TRIPLETS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammolite
        )

    )

  [55] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ammolite in ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammolite
        )

    )

  [56] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [57] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMMONITE FOSSIL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [58] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMMONITE PYRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [59] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => crystallized ammonite	
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [60] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [61] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMMONITE brown Gastrioceras
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [62] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ammonite crystallized
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [63] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => abalone in ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [64] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ammolite in ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [65] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => fossil stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [66] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => russian jurassic opal ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [67] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => pleuroceras ammonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [68] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CORAL IN AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [69] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SHELL IN AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [70] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TURQUOISE IN AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [71] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE IN AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ammonite
        )

    )

  [72] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ANATASE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => anatase
        )

    )

  [73] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Anatase Crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => anatase
        )

    )

  [74] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ancestralite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ancestralite
        )

    )

  [75] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Andalusite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => andalusite
        )

    )

  [76] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => agni manitite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => andalusite
        )

    )

  [77] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ANGEL PHANTOM QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => angel-phantom-quartz
        )

    )

  [78] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TANGERINE LEMURIAN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => angel-phantom-quartz
        )

    )

  [79] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Angelite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => angelite
        )

    )

  [80] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Apatite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => apatite
        )

    )

  [81] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => APATITE (Madagascar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => apatite
        )

    )

  [82] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => APATITE Rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => apatite
        )

    )

  [83] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Apophyllite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => apophyllite
        )

    )

  [84] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ASTROPHYLLITE (STAR LEAF)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => apophyllite
        )

    )

  [85] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AQUA AURA QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aqua-aura-quartz
        )

    )

  [86] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SOLAR EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aqua-aura-quartz
        )

    )

  [87] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => aquatine lemurian calcite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aqua-aura-quartz
        )

    )

  [88] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Aquamarine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aquamarine
        )

    )

  [89] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AQUAMARINE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aquamarine
        )

    )

  [90] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AQUAMARINE ROUGH DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aquamarine
        )

    )

  [91] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AQUAMARINE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aquamarine
        )

    )

  [92] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Aquatine Lemurian Calcite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aquatine-lemurian-calcite
        )

    )

  [93] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Aragonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aragonite
        )

    )

  [94] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Moroccan Seam Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aragonite
        )

    )

  [95] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => arrowheads quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => arrowheads-quartz
        )

    )

  [96] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Asteroid Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => asteroid-jasper
        )

    )

  [97] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Astrophyllite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => astrophyllite
        )

    )

  [98] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ASTROPHYLLITE (STAR LEAF)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => astrophyllite
        )

    )

  [99] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => astrophyllite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => astrophyllite
        )

    )

  [100] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Atlantisite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => atlantisite
        )

    )

  [101] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ATLANTISITE (Tasmanite) Stichtite-Serpentine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => atlantisite
        )

    )

  [102] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Auger Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => auger-shell
        )

    )

  [103] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => florida auger shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => auger-shell
        )

    )

  [104] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Aura Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [105] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TITANIUM AURA QUARTZ (Arkansas)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [106] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AQUA AURA QUARTZ (Arkansas)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [107] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => OPAL AURA QUARTZ (Arkansas)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [108] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AURA QUARTZ (ARKANSAS)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [109] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Milky Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aura-quartz
        )

    )

  [110] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Auralite 23 Crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => auralite-23-crystal
        )

    )

  [111] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CACOXENITE SUPER SEVEN (MELODY STONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => auralite-23-crystal
        )

    )

  [112] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Australian Pilbara
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => australian-pilbara
        )

    )

  [113] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LEOPARD SKIN JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => australian-pilbara
        )

    )

  [114] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => pilbara jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => australian-pilbara
        )

    )

  [115] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AVENTURINE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aventurine
        )

    )

  [116] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => aventurine (brazil)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aventurine
        )

    )

  [117] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AVENTURINE (Brazil)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => aventurine
        )

    )

  [118] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Axinite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => axinite
        )

    )

  [119] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SMOKY TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => axinite
        )

    )

  [120] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Azurite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [121] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => K2 blue (AZURITE IN QUARTZ)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [122] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MALACHITE IN azurite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [123] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => K2
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [124] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => azurite druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [125] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AZURITE MALACHITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [126] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => azurite malachite druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite
        )

    )

  [127] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => azurite malachite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite-malachite
        )

    )

  [128] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => azurite malachite druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => azurite-malachite
        )

    )

  [129] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Baltic Amber
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => baltic-amber
        )

    )

  [130] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUTHENTIC BALTIC AMBER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => baltic-amber
        )

    )

  [131] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMBER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => baltic-amber
        )

    )

  [132] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMBER bone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => baltic-amber
        )

    )

  [133] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => banded oil shale
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => banded-oil-shale
        )

    )

  [134] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Barite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => barite
        )

    )

  [135] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => celestobarite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => barite
        )

    )

  [136] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Bauxite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bauxite
        )

    )

  [137] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Beta Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => beta-quartz
        )

    )

  [138] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => bio tourmaline
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bio-tourmaline
        )

    )

  [139] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Birds Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => birds-eye
        )

    )

  [140] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => birds eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => birds-eye
        )

    )

  [141] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Bismuth
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bismuth
        )

    )

  [142] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => bismuth crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bismuth
        )

    )

  [143] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Biwa Pearl
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => biwa-pearl
        )

    )

  [144] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Black Feather Medicine Bow Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-feather-medicine-bow-agate
        )

    )

  [145] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => feather medicine bow agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-feather-medicine-bow-agate
        )

    )

  [146] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Black Golden Seraphinite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-golden-seraphinite
        )

    )

  [147] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GOLDEN SERAPHINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-golden-seraphinite
        )

    )

  [148] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE (RUSSIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-golden-seraphinite
        )

    )

  [149] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Black Pyrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-pyrite
        )

    )

  [150] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE IN MAGNETITE (HEALER'S GOLD)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-pyrite
        )

    )

  [151] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN PYRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => black-pyrite
        )

    )

  [152] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Bloodstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bloodstone
        )

    )

  [153] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => african bloodstone (Heliotrope)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bloodstone
        )

    )

  [154] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => bloodstone AFRICAN (Heliotrope)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bloodstone
        )

    )

  [155] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLUE ANHYDRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-anhydrite
        )

    )

  [156] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ANGELITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-anhydrite
        )

    )

  [157] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Blue Copper Slag
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-copper-slag
        )

    )

  [158] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SWEDISH SLAG
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-copper-slag
        )

    )

  [159] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Blue John
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-john
        )

    )

  [160] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHEVRON AMETHYST
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-john
        )

    )

  [161] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Blue Quartz Palm Stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-quartz-palm-stone
        )

    )

  [162] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Blue Scheelite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-scheelite
        )

    )

  [163] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Scheelite (Lapis Lace Onyx)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => blue-scheelite
        )

    )

  [164] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BOTSWANA AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => botswana-agate
        )

    )

  [165] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => botswana druzy agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => botswana-agate
        )

    )

  [166] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => boulder opal carving
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => boulder-opal-carving
        )

    )

  [167] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Brazilianite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => brazilianite
        )

    )

  [168] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Serpentine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => brazilianite
        )

    )

  [169] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => banded Oil Shale
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => brazilianite
        )

    )

  [170] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Brecciated mookaite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => brecciated-mookaite
        )

    )

  [171] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => brecciated mookaite (australian jasper)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => brecciated-mookaite
        )

    )

  [172] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Bronzite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [173] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tigers Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [174] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [175] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [176] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLUE TIGER EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [177] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [178] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [179] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S HAWKS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bronzite
        )

    )

  [180] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Bumble Bee
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bumble-bee
        )

    )

  [181] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BUMBLE BEE AUSTRALIAN JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bumble-bee
        )

    )

  [182] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BUMBLE BEE JASPER ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bumble-bee
        )

    )

  [183] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BUMBLE BEE JASPER druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bumble-bee
        )

    )

  [184] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => eclipse
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => bumble-bee
        )

    )

  [185] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cacoxenite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cacoxenite
        )

    )

  [186] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CACOXENITE SUPER SEVEN (MELODY STONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cacoxenite
        )

    )

  [187] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Calcite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => calcite
        )

    )

  [188] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cameo
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cameo
        )

    )

  [189] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cameo opal on onyx
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cameo
        )

    )

  [190] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cameo on shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cameo
        )

    )

  [191] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => opal cameo on black onyx
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cameo
        )

    )

  [192] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Campo del Cielo
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => campo-del-cielo
        )

    )

  [193] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => campo del cielo (METEORITE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => campo-del-cielo
        )

    )

  [194] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CARNELIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => carnelian
        )

    )

  [195] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CORNELIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => carnelian
        )

    )

  [196] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CORNELIAN (CARNELIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => carnelian
        )

    )

  [197] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => carnelian druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => carnelian
        )

    )

  [198] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cats Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cats-eye
        )

    )

  [199] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CATS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cats-eye
        )

    )

  [200] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => spectrolite cat's eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cats-eye
        )

    )

  [201] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUN STAR
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cats-eye
        )

    )

  [202] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cat's eye sillimanite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cats-eye
        )

    )

  [203] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CAVANSITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cavansite
        )

    )

  [204] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Celestite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => celestite
        )

    )

  [205] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ANGELITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => celestite
        )

    )

  [206] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Celestobarite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => celestobarite
        )

    )

  [207] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chalama Black Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalama-black-opal
        )

    )

  [208] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Honduran MATRIX Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalama-black-opal
        )

    )

  [209] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MATRIX OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalama-black-opal
        )

    )

  [210] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chalcedony
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalcedony
        )

    )

  [211] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chrome chalcedony
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalcedony
        )

    )

  [212] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Grape Chalcedony
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chalcedony
        )

    )

  [213] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Charoite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => charoite
        )

    )

  [214] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN CHAROITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => charoite
        )

    )

  [215] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHAROITE (SIBERIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => charoite
        )

    )

  [216] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => charoite pyrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => charoite
        )

    )

  [217] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => boulder charoite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => charoite
        )

    )

  [218] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chiastolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chiastolite
        )

    )

  [219] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chrome Diopside
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrome-diopside
        )

    )

  [220] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHROME DIOPSIDE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrome-diopside
        )

    )

  [221] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CHROME DIOPSIDE ROUGH DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrome-diopside
        )

    )

  [222] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => chrome diopside rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrome-diopside
        )

    )

  [223] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chrysanthemum Stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysanthemum-stone
        )

    )

  [224] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => chrysanthemum
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysanthemum-stone
        )

    )

  [225] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chrysocolla
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysocolla
        )

    )

  [226] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MALACHITE IN CHRYSOCOLLA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysocolla
        )

    )

  [227] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AZURITE MALACHITE CHRYSOCOLLA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysocolla
        )

    )

  [228] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => chrysocolla in boulder opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysocolla
        )

    )

  [229] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Peruvian Chrysocolla
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysocolla
        )

    )

  [230] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Chrysoprase
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysoprase
        )

    )

  [231] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => boulder chrysoprase
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysoprase
        )

    )

  [232] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LEMON CHRYSOPRASE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chrysoprase
        )

    )

  [233] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cinnabar
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cinnabar
        )

    )

  [234] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cinnabar spanish
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cinnabar
        )

    )

  [235] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cintamani
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cintamani
        )

    )

  [236] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => chintamani Saffordite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cintamani
        )

    )

  [237] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CITRINE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => citrine
        )

    )

  [238] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CITRINE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => citrine
        )

    )

  [239] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CITRINE COGNAC ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => citrine
        )

    )

  [240] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CITRINE COGNAC druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => citrine
        )

    )

  [241] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CITRINE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => citrine
        )

    )

  [242] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Coco Nova Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [243] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [244] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Jasper Peanut Butter
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [245] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN BIRD EYE JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [246] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINFOREST RHYOLITE JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [247] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON TIGERS JASPER (MUGGLESTONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [248] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => pilbara jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [249] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BANDED RED JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [250] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cherry creek jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [251] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => sea sediment jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [252] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => picasso jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [253] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Striped flint Ohio
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [254] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SILVER LEAF SASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [255] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SILVER LEAF Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [256] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => american jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [257] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => bamboo leaf jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [258] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => jasper red
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [259] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => zebra jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [260] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BRECCIATED JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coco-nova-jasper
        )

    )

  [261] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Coffee Bean Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coffee-bean-jasper
        )

    )

  [262] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Color Change Apatite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => color-change-apatite
        )

    )

  [263] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => APATITE (Madagascar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => color-change-apatite
        )

    )

  [264] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Colus Fossil
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => colus-fossil
        )

    )

  [265] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CRINOID FOSSIL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => colus-fossil
        )

    )

  [266] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Copper Nugget
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => copper-nugget
        )

    )

  [267] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Copper Turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => copper-turquoise
        )

    )

  [268] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => COPPER BLUE TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => copper-turquoise
        )

    )

  [269] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => copper turquoise a
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => copper-turquoise
        )

    )

  [270] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Coral
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [271] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cyclolite coral fossil
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [272] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CORAL IN AMMONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [273] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SPONGE CORAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [274] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FOSSIL CORAL (agatized) Petoskey stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [275] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Stingray coral from Alaska
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => coral
        )

    )

  [276] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cotham Landscape Marble
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cotham-landscape-marble
        )

    )

  [277] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Creedite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => creedite
        )

    )

  [278] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Crinoid Fossil
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crinoid-fossil
        )

    )

  [279] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crystal
        )

    )

  [280] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CRACK CRYSTAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crystal
        )

    )

  [281] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Elestial Quartz Divine CRYSTAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crystal
        )

    )

  [282] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ZIRCON CRYSTAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crystal
        )

    )

  [283] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ANATASE CRYSTAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => crystal
        )

    )

  [284] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cuprite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cuprite
        )

    )

  [285] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SONORA SUNRISE (Cuprite Chrysocolla)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cuprite
        )

    )

  [286] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SONORA SUNRISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => cuprite
        )

    )

  [287] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => dalmatian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dalmatian
        )

    )

  [288] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Danburite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => danburite
        )

    )

  [289] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DANBURITE faceted
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => danburite
        )

    )

  [290] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => danburite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => danburite
        )

    )

  [291] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DANBURITE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => danburite
        )

    )

  [292] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Dendritic Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [293] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN DENTRITE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [294] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DENDRITE OPAL agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [295] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => dendrite opal agate slice
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [296] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DENDRITE OPAL (Merlinite)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [297] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => scenic dendritic opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [298] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN DENTRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [299] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SONORAN DENDRITIC RHYOLITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [300] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => dendrite opal agate slice
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [301] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => dendrite-opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [302] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Dendrite opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dendritic-opal
        )

    )

  [303] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert rose druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => desert-rose-druzy
        )

    )

  [304] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert druzy (chalcedony rose)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => desert-rose-druzy
        )

    )

  [305] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Diamond
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => diamond
        )

    )

  [306] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => certified diamond rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => diamond
        )

    )

  [307] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DIAMOND ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => diamond
        )

    )

  [308] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DIAMOND ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => diamond-rough
        )

    )

  [309] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => certified diamond rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => diamond-rough
        )

    )

  [310] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DICHROIC GLASS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dichroic-glass
        )

    )

  [311] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MURANO GLASS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dichroic-glass
        )

    )

  [312] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ITALIAN MURANO GLASS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dichroic-glass
        )

    )

  [313] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Roman Glass
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dichroic-glass
        )

    )

  [314] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DINOSAUR BONE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dinosaur-bone
        )

    )

  [315] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DINOSAUR BONE Fossilized
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dinosaur-bone
        )

    )

  [316] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => camel bone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dinosaur-bone
        )

    )

  [317] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Dolomite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dolomite
        )

    )

  [318] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => wave rolling hills dolomite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dolomite
        )

    )

  [319] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DOUBLET OPAL AUSTRALIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => doublet-opal-australian
        )

    )

  [320] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => australian opal triplet
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => doublet-opal-australian
        )

    )

  [321] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Doublet Opal in Boulder
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => doublet-opal-australian
        )

    )

  [322] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => doublet opal in onyx
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => doublet-opal-australian
        )

    )

  [323] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [324] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AGATE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [325] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST DRUZY - HEART
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [326] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINBOW PYRITE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [327] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [328] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SOLAR DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [329] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Titanium Druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [330] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PLATINUM DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [331] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert drusy (brazilian)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [332] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => earthmined druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [333] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => gold druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [334] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SHELL DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [335] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => slice druzy agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [336] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => solar quartz slice druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [337] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => titanium quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [338] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert druzy (chalcedony rose)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => druzy
        )

    )

  [339] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Dumortierite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dumortierite
        )

    )

  [340] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => dumortierite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => dumortierite
        )

    )

  [341] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Eclogite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => eclogite
        )

    )

  [342] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOSS AGATE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => eclogite
        )

    )

  [343] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOSS AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => eclogite
        )

    )

  [344] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ELESTIAL QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => elestial-quartz
        )

    )

  [345] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ELESTIAL QUARTZ ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => elestial-quartz
        )

    )

  [346] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Elestial Quartz Divine CRYSTAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => elestial-quartz
        )

    )

  [347] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Emerald
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [348] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => EMERALD DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [349] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => EMERALD QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [350] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN NANO EMERALD
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [351] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => EMERALD INDIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [352] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Emerald rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [353] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => emerald (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => emerald
        )

    )

  [354] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ethiopian Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [355] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ETHIOPIAN OPAL ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [356] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ETHIOPIAN OPAL IN EMERALD DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [357] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ETHIOPIAN OPAL IN RUBY DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [358] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ETHIOPIAN OPAL IN SAPPHIRE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [359] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ethiopian opal rings
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ethiopian-opal
        )

    )

  [360] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Eudialyte
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => eudialyte
        )

    )

  [361] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => eudialyte rough druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => eudialyte
        )

    )

  [362] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => fairy stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fairy-stone
        )

    )

  [363] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FIRE AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fire-agate
        )

    )

  [364] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN FIRE AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fire-agate
        )

    )

  [365] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Florida Auger Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => florida-auger-shell
        )

    )

  [366] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Fluorite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fluorite
        )

    )

  [367] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Fordite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fordite
        )

    )

  [368] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => fordite detroit agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fordite
        )

    )

  [369] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Fossil Coral
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fossil-coral
        )

    )

  [370] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FOSSIL CORAL (agatized) Petoskey stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => fossil-coral
        )

    )

  [371] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Garnet
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet
        )

    )

  [372] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet
        )

    )

  [373] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET (MOSUMBIQ)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet
        )

    )

  [374] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GARNET ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet
        )

    )

  [375] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => HESSONITE GARNET
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet
        )

    )

  [376] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Garnet in Limestone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet-in-limestone
        )

    )

  [377] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => garnet in limestone spessartine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => garnet-in-limestone
        )

    )

  [378] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Gaspeite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => gaspeite
        )

    )

  [379] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GASPITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => gaspeite
        )

    )

  [380] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Gem Silica
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => gem-silica
        )

    )

  [381] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GEMSILICA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => gem-silica
        )

    )

  [382] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GEODE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => geode-druzy
        )

    )

  [383] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Goldstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => goldstone
        )

    )

  [384] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE (Hematite feldspar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => goldstone
        )

    )

  [385] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Goshenite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => goshenite
        )

    )

  [386] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Grandidierite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => grandidierite
        )

    )

  [387] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => grandidirite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => grandidierite
        )

    )

  [388] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GRAPE CHALCEDONY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => grape-chalcedony
        )

    )

  [389] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Grass Garnet
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => grass-garnet
        )

    )

  [390] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Green Tourmaline In Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => green-tourmaline-in-quartz
        )

    )

  [391] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE in quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => green-tourmaline-in-quartz
        )

    )

  [392] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => half star rutile
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => half-star-rutile
        )

    )

  [393] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rutile
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => half-star-rutile
        )

    )

  [394] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE RUTILE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => half-star-rutile
        )

    )

  [395] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Hawks Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hawks-eye
        )

    )

  [396] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S HAWKS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hawks-eye
        )

    )

  [397] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hawks-eye
        )

    )

  [398] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Heliodor
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => heliodor
        )

    )

  [399] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Libyan Desert Glass (Gold Tektite)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => heliodor
        )

    )

  [400] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Hematite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hematite
        )

    )

  [401] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLISTER HEMATITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hematite
        )

    )

  [402] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => gun metal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hematite
        )

    )

  [403] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => silicon gemstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hematite
        )

    )

  [404] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE (Hematite feldspar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hematite
        )

    )

  [405] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Herkimer Diamonds
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => herkimer-diamonds
        )

    )

  [406] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => herkimer diamond
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => herkimer-diamonds
        )

    )

  [407] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => HERKIMER DIAMOND
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => herkimer-diamonds
        )

    )

  [408] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Hiddenite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hiddenite
        )

    )

  [409] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => hiddenite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => hiddenite
        )

    )

  [410] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => howlite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => howlite
        )

    )

  [411] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Imperial Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => imperial-jasper
        )

    )

  [412] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Iolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => iolite
        )

    )

  [413] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE IN IOLITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => iolite
        )

    )

  [414] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => iolite `rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => iolite
        )

    )

  [415] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => iolite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => iolite
        )

    )

  [416] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Italian Murano Glass
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => italian-murano-glass
        )

    )

  [417] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MURANO GLASS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => italian-murano-glass
        )

    )

  [418] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DICHROIC GLASS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => italian-murano-glass
        )

    )

  [419] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Roman Glass
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => italian-murano-glass
        )

    )

  [420] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Jade
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jade
        )

    )

  [421] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [422] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Jasper Peanut Butter
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [423] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN BIRD EYE JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [424] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINFOREST RHYOLITE JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [425] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON TIGERS JASPER (MUGGLESTONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [426] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => pilbara jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [427] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BANDED RED JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [428] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cherry creek jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [429] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => sea sediment jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [430] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => picasso jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [431] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Striped flint Ohio
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [432] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SILVER LEAF SASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [433] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SILVER LEAF Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [434] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => american jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [435] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => bamboo leaf jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [436] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => jasper red
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [437] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => zebra jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [438] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BRECCIATED JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => jasper
        )

    )

  [439] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Kambaba Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kambaba-jasper
        )

    )

  [440] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => KAMBABA JASPER (STROMATOLITES)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kambaba-jasper
        )

    )

  [441] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Kunzite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kunzite
        )

    )

  [442] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => KUNZITE (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kunzite
        )

    )

  [443] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => KUNZITE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kunzite
        )

    )

  [444] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => kunzite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kunzite
        )

    )

  [445] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Kyanite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kyanite
        )

    )

  [446] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY IN KYANITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kyanite
        )

    )

  [447] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => kyanite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => kyanite
        )

    )

  [448] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Labradorite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => labradorite
        )

    )

  [449] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LABRADORITE SLICE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => labradorite
        )

    )

  [450] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => labradorite spectrolite ( finland)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => labradorite
        )

    )

  [451] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Laguna Lace Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => laguna-lace-agate
        )

    )

  [452] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LACE AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => laguna-lace-agate
        )

    )

  [453] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lapis Lazuli
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lapis-lazuli
        )

    )

  [454] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lapis
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lapis-lazuli
        )

    )

  [455] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => lapis lazuli druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lapis-lazuli
        )

    )

  [456] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Larimar
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => larimar
        )

    )

  [457] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LARIMAR SLICE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => larimar
        )

    )

  [458] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Leopard Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => leopard-jasper
        )

    )

  [459] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LEOPARD SKIN JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => leopard-jasper
        )

    )

  [460] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Leopard Skin Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => leopard-skin-jasper
        )

    )

  [461] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lepidocrocite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lepidocrocite
        )

    )

  [462] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lepidolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lepidolite
        )

    )

  [463] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Libyan desert glass
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => libyan-desert-glass
        )

    )

  [464] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Libyan Desert Glass (Gold Tektite)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => libyan-desert-glass
        )

    )

  [465] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lizardite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lizardite
        )

    )

  [466] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Lizardite (Meditation stone)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => lizardite
        )

    )

  [467] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Malachite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => malachite
        )

    )

  [468] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Copper malachite	
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => malachite
        )

    )

  [469] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MALACHITE (Pilot's Stone)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => malachite
        )

    )

  [470] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Copper malachite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => malachite
        )

    )

  [471] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MALACHITE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => malachite
        )

    )

  [472] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Marcasite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => marcasite
        )

    )

  [473] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SWISS MARCASITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => marcasite
        )

    )

  [474] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MARCASITE in QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => marcasite
        )

    )

  [475] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Marcasite In Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => marcasite-in-quartz
        )

    )

  [476] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MATRIX OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => matrix-opal
        )

    )

  [477] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => honduran matrix opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => matrix-opal
        )

    )

  [478] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Maw-Sit-Sit
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mawsitsit
        )

    )

  [479] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => maw sit sit
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mawsitsit
        )

    )

  [480] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Meteorite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => meteorite
        )

    )

  [481] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => (METEORITE) CAMPO DEL CIELO ARGENTINA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => meteorite
        )

    )

  [482] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GIBEON METEORITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => meteorite
        )

    )

  [483] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => LIBYAN DESERT GLASS (METEORITE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => meteorite
        )

    )

  [484] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => meteorite gibeon
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => meteorite
        )

    )

  [485] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN BIRD EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-bird-eye
        )

    )

  [486] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Birds Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-bird-eye
        )

    )

  [487] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => birds eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-bird-eye
        )

    )

  [488] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => mexican fire opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-fire-opal
        )

    )

  [489] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => mexican opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-fire-opal
        )

    )

  [490] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => orange mexican opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-fire-opal
        )

    )

  [491] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mexican Laguna Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [492] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN LAGUNA LACE AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [493] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MEXICAN LAGUNA LACE AGATE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [494] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => mexican laguna agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [495] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => mexican laguna agate rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [496] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => mexican crazy lace agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mexican-laguna-jasper
        )

    )

  [497] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Moldavite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moldavite
        )

    )

  [498] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => moldavite druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moldavite
        )

    )

  [499] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOLDAVITE (GENUINE CZECH)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moldavite
        )

    )

  [500] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => genuine czech moldavite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moldavite
        )

    )

  [501] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Monalisa
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => monalisa
        )

    )

  [502] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Montana Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [503] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => plum agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [504] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PORCELAIN JASPER (Sci FI)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [505] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rocky butte picture jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [506] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => exotic porcelain jasper (sci fi)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [507] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SPIDER WEB AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [508] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => VAQUILLA AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => montana-agate
        )

    )

  [509] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mookaite Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mookaite-jasper
        )

    )

  [510] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOOKAITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mookaite-jasper
        )

    )

  [511] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mookite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mookaite-jasper
        )

    )

  [512] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Moonstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moonstone
        )

    )

  [513] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOONSTONE slice rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moonstone
        )

    )

  [514] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ceylon moonstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moonstone
        )

    )

  [515] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Morganite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => morganite
        )

    )

  [516] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MORGANITE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => morganite
        )

    )

  [517] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Moroccan Seam Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moroccan-seam-agate
        )

    )

  [518] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Moss Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moss-agate
        )

    )

  [519] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOSS AGATE rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => moss-agate
        )

    )

  [520] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mother of pearl
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mother-of-pearl
        )

    )

  [521] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Biwa Pearl
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mother-of-pearl
        )

    )

  [522] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Multigems
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => chakra
        )

    )

  [523] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Muscovite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => muscovite
        )

    )

  [524] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mushroom Rhyolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mushroom-rhyolite
        )

    )

  [525] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Mystic Topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mystic-topaz
        )

    )

  [526] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rainbow topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => mystic-topaz
        )

    )

  [527] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Noreena Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => noreena-jasper
        )

    )

  [528] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Snakeskin Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => noreena-jasper
        )

    )

  [529] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Nuummite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => nuummite
        )

    )

  [530] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Obsidian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => obsidian
        )

    )

  [531] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => australian obsidian	
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => obsidian
        )

    )

  [532] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sheen Black Obsidian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => obsidian
        )

    )

  [533] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SPIDER WEB obsidian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => obsidian
        )

    )

  [534] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => firework obsidian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => obsidian
        )

    )

  [535] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ocean Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ocean-jasper
        )

    )

  [536] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ocean SEA jasper (MADAGASCAR)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ocean-jasper
        )

    )

  [537] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Olive Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => olive-opal
        )

    )

  [538] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ONYX
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => onyx
        )

    )

  [539] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [540] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SWISS OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [541] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN FIRE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [542] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [543] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BOULDER OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [544] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => doublet opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [545] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOSAIC OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [546] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SIBERIAN OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [547] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FIRE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [548] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => owyhee opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [549] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STERLING OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [550] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Black Celtic septrian opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [551] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ethiopian boulder opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [552] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [553] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN opal (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [554] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN OPAL (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opal
        )

    )

  [555] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => opaline
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opaline
        )

    )

  [556] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Opalite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => opalite
        )

    )

  [557] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Oregon Sunstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => oregon-sunstone
        )

    )

  [558] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE (Hematite feldspar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => oregon-sunstone
        )

    )

  [559] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => oregon-sunstone
        )

    )

  [560] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ORTHOCERAS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => orthoceras
        )

    )

  [561] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Owyhee Bruneau Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => owyhee-bruneau-jasper
        )

    )

  [562] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => OWYHEE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => owyhee-bruneau-jasper
        )

    )

  [563] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => OWYHEE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => owyhee-opal
        )

    )

  [564] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PARROT QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => parrot-quartz
        )

    )

  [565] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Peridot
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => parrot-quartz
        )

    )

  [566] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => parrot-quartz
        )

    )

  [567] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT ROUGH DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => parrot-quartz
        )

    )

  [568] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => parrot-quartz
        )

    )

  [569] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Peanut Wood
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peanut-wood
        )

    )

  [570] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Petrified Palm Wood
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peanut-wood
        )

    )

  [571] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PEANUT Petrified Wood FOSSIL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peanut-wood
        )

    )

  [572] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pearl
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pearl
        )

    )

  [573] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Peridot
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peridot
        )

    )

  [574] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peridot
        )

    )

  [575] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT ROUGH DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peridot
        )

    )

  [576] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PERIDOT ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => peridot
        )

    )

  [577] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Petalite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petalite
        )

    )

  [578] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PETALITE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petalite-rough
        )

    )

  [579] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Petalite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petalite-rough
        )

    )

  [580] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Petrified Palm Wood
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petrified-palm-wood
        )

    )

  [581] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PETRIFIED WOOD JASPER
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petrified-wood-jasper
        )

    )

  [582] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => petrified wood fossil
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petrified-wood-jasper
        )

    )

  [583] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PEANUT Petrified Wood FOSSIL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => petrified-wood-jasper
        )

    )

  [584] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Phosphosiderite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => phosphosiderite
        )

    )

  [585] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PHOSPHOSIDERITE (HOPE STONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => phosphosiderite
        )

    )

  [586] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Picture Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => picture-jasper
        )

    )

  [587] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pietersite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pietersite
        )

    )

  [588] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PIETERSITE (AFRICAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pietersite
        )

    )

  [589] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => arizona pietersite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pietersite
        )

    )

  [590] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PINK CONCH SHELL PEARLS
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pink-conch-shell-pearls
        )

    )

  [591] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => QUEEN CONCH SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pink-conch-shell-pearls
        )

    )

  [592] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => pinolith
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pinolith
        )

    )

  [593] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Plum Wood Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => plum-wood-jasper
        )

    )

  [594] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Plume Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => plume-agate
        )

    )

  [595] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pollucite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pollucite
        )

    )

  [596] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Poppy Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => poppy-jasper
        )

    )

  [597] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Picture Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => poppy-jasper
        )

    )

  [598] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Porcelain Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => porcelain-jasper
        )

    )

  [599] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Prehnite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => prehnite
        )

    )

  [600] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BOULDER PREHNITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => prehnite
        )

    )

  [601] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => prehnite rutile
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => prehnite
        )

    )

  [602] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Psilomelane
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => psilomelane
        )

    )

  [603] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PSILOMELANE (crown of silver)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => psilomelane
        )

    )

  [604] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => CROWN OF SILVER PSILOMELANE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => psilomelane
        )

    )

  [605] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Psilomelane Dendrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => psilomelane-dendrite
        )

    )

  [606] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GERMANY PSILOMELANE DENDRITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => psilomelane-dendrite
        )

    )

  [607] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Purpurite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => purpurite
        )

    )

  [608] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Purprite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => purpurite
        )

    )

  [609] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PURPURITE in VARISCITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => purpurite
        )

    )

  [610] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pyrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrite
        )

    )

  [611] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUN PYRITE	
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrite
        )

    )

  [612] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pyrite in Magnetite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrite-in-magnetite
        )

    )

  [613] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE IN MAGNETITE (HEALER'S GOLD)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrite-in-magnetite
        )

    )

  [614] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pyrolusite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrolusite
        )

    )

  [615] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pyrolosite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => pyrolusite
        )

    )

  [616] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINBOW CALSILICA
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-calsilica
        )

    )

  [617] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => HECKONITE RAINBOW
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-calsilica
        )

    )

  [618] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINBOW HICKORYITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-hickoryite
        )

    )

  [619] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rainbow Obsidian Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-obsidian-eye
        )

    )

  [620] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => obsidian eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-obsidian-eye
        )

    )

  [621] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rainbow Obsidian
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-obsidian-eye
        )

    )

  [622] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rainbow Topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-topaz
        )

    )

  [623] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLING TOPAZ (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainbow-topaz
        )

    )

  [624] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rainforest Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainforest-opal
        )

    )

  [625] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINFOREST OPAL rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rainforest-opal
        )

    )

  [626] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rhodochrosite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [627] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rhodochrosite in opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [628] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rhodochrosite rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [629] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RHODOCHROSITE Inca Rose (ARGENTINA)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [630] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RHODONITE in BLACK MANGANESE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [631] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rhodochrosite (argentina)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite
        )

    )

  [632] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rhodochrosite Stalactite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodochrosite-stalactite
        )

    )

  [633] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rhodolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodolite
        )

    )

  [634] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RHODONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodonite
        )

    )

  [635] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RHODONITE in BLACK MANGANESE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rhodonite
        )

    )

  [636] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rocky Butte Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rocky-butte-jasper
        )

    )

  [637] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rolling Hills Domolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rolling-hills-domolite
        )

    )

  [638] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Wild Horse Magnesite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rolling-hills-domolite
        )

    )

  [639] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => magnesite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rolling-hills-domolite
        )

    )

  [640] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Roman Coins
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => roman-coins
        )

    )

  [641] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => roman coins ancient coinage
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => roman-coins
        )

    )

  [642] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Roman Glass
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => roman-glass
        )

    )

  [643] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ROSE CHALCEDONY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-chalcedony
        )

    )

  [644] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert rose druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-chalcedony
        )

    )

  [645] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert druzy (chalcedony rose)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-chalcedony
        )

    )

  [646] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ROSE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-quartz
        )

    )

  [647] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => rose quartz rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-quartz
        )

    )

  [648] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rose-quartz
        )

    )

  [649] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rosetta Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rosetta-jasper
        )

    )

  [650] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rosetta Stone Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rosetta-jasper
        )

    )

  [651] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ruby
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [652] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => NATURAL RUBY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [653] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FAUX RUBY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [654] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY STAR
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [655] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ruby Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [656] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [657] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ruby Druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [658] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY INDIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [659] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Ruby rough
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [660] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ruby (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [661] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ruby in quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby
        )

    )

  [662] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY FUCHSITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby-fuchsite
        )

    )

  [663] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY in FUCHSITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby-fuchsite
        )

    )

  [664] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY ZOISITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby-zoisite
        )

    )

  [665] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUBY in ZOISITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => ruby-zoisite
        )

    )

  [666] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Russian Pyrite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => russian-pyrite
        )

    )

  [667] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Pyrite in Magnetite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => russian-pyrite
        )

    )

  [668] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE IN MAGNETITE (HEALER'S GOLD)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => russian-pyrite
        )

    )

  [669] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Rutile
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rutile
        )

    )

  [670] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE RUTILE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => rutile
        )

    )

  [671] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sapphire
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [672] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SAPPHIRE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [673] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SAPPHIRE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [674] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SAPPHIRE KASHMIR
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [675] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SAPPHIRE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [676] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => sapphire (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [677] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STAR SAPPHIRE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sapphire
        )

    )

  [678] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Scenic Dendritic Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scenic-dendritic-agate
        )

    )

  [679] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RUSSIAN scenic dendritic AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scenic-dendritic-agate
        )

    )

  [680] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => scenic RUSSIAN dendritic AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scenic-dendritic-agate
        )

    )

  [681] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => DENDRITIC AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scenic-dendritic-agate
        )

    )

  [682] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SCENIC LODOLITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scenic-lodolite
        )

    )

  [683] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Schalenblende Polen
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => schalenblende-polen
        )

    )

  [684] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Scolecite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scolecite
        )

    )

  [685] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => scolecite high vibration crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => scolecite
        )

    )

  [686] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sea Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [687] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cardita SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [688] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [689] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => NAUTILUS SEA SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [690] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => turbo seashell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [691] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Shiva Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [692] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => shiva eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [693] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => freshwater blister pearl shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-shell
        )

    )

  [694] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sea Urchin
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-urchin
        )

    )

  [695] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Asteroid Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sea-urchin
        )

    )

  [696] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Selenite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => selenite
        )

    )

  [697] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SEPTARIAN NODULES
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => septarian-nodules
        )

    )

  [698] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SEPTARIAN NODULE (DRAGON STONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => septarian-nodules
        )

    )

  [699] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SEPTARIAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => septarian-nodules
        )

    )

  [700] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => septarian gonads
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => septarian-nodules
        )

    )

  [701] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SEPTARIAN nodules (DRAGON STONE)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => septarian-nodules
        )

    )

  [702] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Serandite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => serandite
        )

    )

  [703] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => seraphinite
        )

    )

  [704] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GOLDEN SERAPHINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => seraphinite
        )

    )

  [705] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE (RUSSIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => seraphinite
        )

    )

  [706] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE IN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => seraphinite
        )

    )

  [707] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Serpentine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => serpentine
        )

    )

  [708] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SHARK TEETH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shark-teeth
        )

    )

  [709] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SHATTUCKITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shattuckite
        )

    )

  [710] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [711] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => INDONESIAN SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [712] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => INDONESIAN CARVED PEARL SHELL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [713] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Shiva Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [714] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => shiva eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [715] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => freshwater blister pearl shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shell
        )

    )

  [716] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Shiva Shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shiva-shell
        )

    )

  [717] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => shiva eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shiva-shell
        )

    )

  [718] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => freshwater blister pearl shell
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shiva-shell
        )

    )

  [719] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Shungite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => shungite
        )

    )

  [720] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SMITHSONITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => smithsonite
        )

    )

  [721] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Snakeskin Jasper
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => snakeskin-jasper
        )

    )

  [722] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sodalite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sodalite
        )

    )

  [723] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sonora Sunset
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sonora-sunset
        )

    )

  [724] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Cuprite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sonora-sunset
        )

    )

  [725] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SONORA SUNRISE (Cuprite Chrysocolla)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sonora-sunset
        )

    )

  [726] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SONORA SUNRISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sonora-sunset
        )

    )

  [727] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Spessartine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spessartine
        )

    )

  [728] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spessartine
        )

    )

  [729] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => GOLDEN SERAPHINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spessartine
        )

    )

  [730] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE (RUSSIAN)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spessartine
        )

    )

  [731] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SERAPHINITE IN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spessartine
        )

    )

  [732] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Spinel
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => spinel
        )

    )

  [733] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sponge Coral
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sponge-coral
        )

    )

  [734] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Star Ruby
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => star-ruby
        )

    )

  [735] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STAR
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => star-ruby
        )

    )

  [736] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STICHTITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stichtite
        )

    )

  [737] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Atlantisite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stichtite
        )

    )

  [738] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ATLANTISITE (Tasmanite) Stichtite-Serpentine
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stichtite
        )

    )

  [739] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Stingray Coral
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stingray-coral
        )

    )

  [740] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Stingray coral from Alaska
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stingray-coral
        )

    )

  [741] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Strawberry Quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => strawberry-quartz
        )

    )

  [742] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Stromatolite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stromatolite
        )

    )

  [743] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STOMATOLITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => stromatolite
        )

    )

  [744] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sugilite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sugilite
        )

    )

  [745] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sundial Shells
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sundial-shells
        )

    )

  [746] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSHINE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [747] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [748] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AGATE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [749] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AMETHYST DRUZY - HEART
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [750] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => RAINBOW PYRITE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [751] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PYRITE DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [752] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SOLAR DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [753] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Titanium Druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [754] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => PLATINUM DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [755] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert drusy (brazilian)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [756] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => earthmined druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [757] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => gold druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [758] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SHELL DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [759] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => slice druzy agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [760] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => solar quartz slice druzy
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [761] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => titanium quartz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [762] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => desert druzy (chalcedony rose)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunshine-druzy
        )

    )

  [763] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Sunstone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunstone
        )

    )

  [764] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunstone
        )

    )

  [765] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SUNSTONE (Hematite feldspar)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => sunstone
        )

    )

  [766] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => swedish blue slag
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => swedish-blue-slag
        )

    )

  [767] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SWEDISH SLAG
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => swedish-blue-slag
        )

    )

  [768] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Swiss Opal Green
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => swiss-opal-green
        )

    )

  [769] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Swiss Imperial Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => swiss-opal-green
        )

    )

  [770] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TANGERINE LEMURIAN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tangerine-lemurian-quartz
        )

    )

  [771] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tanzanite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tanzanite
        )

    )

  [772] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TANZANITE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tanzanite
        )

    )

  [773] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TANZANITE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tanzanite
        )

    )

  [774] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => matrix tanzanite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tanzanite
        )

    )

  [775] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TEKTITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tektite
        )

    )

  [776] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Thulite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => thulite
        )

    )

  [777] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => THULITE (Unionite, Pink Zoisite)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => thulite
        )

    )

  [778] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tiffany Stone
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiffany-stone
        )

    )

  [779] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tiger Iron
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [780] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tigers Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [781] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [782] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [783] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLUE TIGER EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [784] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [785] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [786] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S HAWKS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tiger-iron
        )

    )

  [787] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tigers Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [788] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [789] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGERS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [790] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLUE TIGER EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [791] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => IRON EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [792] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [793] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TIGER'S HAWKS EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tigers-eye
        )

    )

  [794] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Toad Eye
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => toad-eye
        )

    )

  [795] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOD EYE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => toad-eye
        )

    )

  [796] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [797] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => paraiba topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [798] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SMOKY TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [799] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOPAZ QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [800] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOPAZ ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [801] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLING TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [802] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => COPPER BLUE TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [803] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BLUE TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [804] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => cubic zirconia
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [805] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => imperial topaz
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => topaz
        )

    )

  [806] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tourmaline
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [807] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => tourmaline cluster slice
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [808] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [809] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE ROUGH DRUZY
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [810] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE ROUGH SLICE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [811] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE RUTILE QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [812] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE ROUGH
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [813] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline
        )

    )

  [814] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TOURMALINE IN QUARTZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tourmaline-in-quartz
        )

    )

  [815] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tree Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tree-agate
        )

    )

  [816] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Trilobites
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => trilobites
        )

    )

  [817] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => trilobite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => trilobites
        )

    )

  [818] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Tsavorite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => tsavorite
        )

    )

  [819] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [820] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Arizona Turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [821] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => COPPER TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [822] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SILVER TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [823] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SLEEPING BEAUTY TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [824] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => turquoise TIBETAN
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [825] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ARIZONA SLEEPING BEAUTY TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [826] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => COPPER SILVER TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [827] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => WEB MATRIX TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [828] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => WHITE TURQUOISE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [829] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => norwegian turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [830] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ARIZONA Mohave Turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [831] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => kingman turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [832] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Spiny Oyster & Arizona Turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [833] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => campitos turquoise
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turquoise
        )

    )

  [834] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Turtle Agate
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turtle-agate
        )

    )

  [835] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => TURRITELLA FOSSIL SNAIL AGATE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => turtle-agate
        )

    )

  [836] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Umbalite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => umbalite
        )

    )

  [837] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Unakite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => unakite
        )

    )

  [838] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => UNTREATED BLUE TOPAZ
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => untreated-blue-topaz
        )

    )

  [839] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Uvarovite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => uvarovite
        )

    )

  [840] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Uvarovite Garnet
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => uvarovite
        )

    )

  [841] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Uvarovite Garnet
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => uvarovite-garnet
        )

    )

  [842] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Vanadinite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vanadinite
        )

    )

  [843] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOROCCO VANADINITE
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vanadinite
        )

    )

  [844] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => VANADINITE MOROCCO
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vanadinite
        )

    )

  [845] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Variscite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => variscite
        )

    )

  [846] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Vasonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vasonite
        )

    )

  [847] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Vesuvianite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vesuvianite
        )

    )

  [848] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Vasonite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vesuvianite
        )

    )

  [849] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Vivianite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => vivianite
        )

    )

  [850] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Wild Horse Magnesite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => wild-horse-magnesite
        )

    )

  [851] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => magnesite
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => wild-horse-magnesite
        )

    )

  [852] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Yellow Opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [853] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [854] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SWISS OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [855] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN FIRE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [856] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [857] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => BOULDER OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [858] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => doublet opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [859] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => MOSAIC OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [860] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => SIBERIAN OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [861] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => FIRE OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [862] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => owyhee opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [863] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => STERLING OPAL
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [864] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Black Celtic septrian opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [865] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => ethiopian boulder opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [866] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN opal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [867] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN opal (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [868] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => AUSTRALIAN OPAL (lab)
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => yellow-opal
        )

    )

  [869] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Zircon
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => zircon
        )

    )

  [870] => Array
    (
      [StoneAlias] => Array
        (
          [stone_name_alias] => Zircon Crystal
        )

      [Stone] => Array
        (
          [page_url] => zircon
        )

    )

)